Ochrana osobných údajov

 

I.

Úvodné ustanovenia

 

I.1. Prevádzkovateľom osobných údajov na stránke www.novadida.sk je podľa § 5 písm. o) Z.č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR"):

Zuzana Hamranová s miestom podnikania Výpalisko 2, 940 01 Nové Zámky, IČO: 43880193, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky pod č. 440-26839

(ďalej len: "prevádzkovateľ").

 

I.2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Adresa: Výpalisko2, Nové Zámky

E-mail: hamranova4plus@gmail.com

Telefón: +421 903 252 653

I.3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať.

 

I.4.vPrevádzkovateľ spracúva poskytnuté osobné údaje Kupujúceho v prípade, že sa jedná o fyzickú osobu v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email, telefóne číslo.

V prípade že Kupujúcim je  právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, prevádzkovateľ spracúva údaje v rozsahu obchodné meno, fakturačná adresa, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailová adresa.

 

II.

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

III.

Právny základ a účel spracovania osobných údajov

 

III.1. Právny základ spracovania osobných údajov je:

-          plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

-          oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

-          marketing, zasielanie reklamných propagačných e-mailov, tzv. newslettrov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

III.2. Účelom spracovania osobných údajov je:

-          vybavenie Vašej objednávky, plnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a prevádzkovateľom ako Predávajúcim; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre jej vybavenie. Poskytnutie osobných údajov je predpokladom pre uzatvorenie a plnenie Zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné Zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany prevádzkovateľa ako Predávajúceho

III.3. Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania v zmysle čl. 22 GDPR.  

 

IV.

Doba uchovávania údajov

 

IV.1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

-          po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom ako Predávajúcim a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

-          po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

IV.2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov

 

V.1. Príjemcami osobných údajov sú osoby:

-          podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy

-          zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním                          e-shopu

-          zaisťujúce marketingové služby

-          zaisťujúce účtovné služby

V.2. Zamestnanci prevádzkovateľa aj príjemcovia, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení záväzkových vzťahov medzi prevádzkovateľom ako Predávajúcim a Vami ako Kupujúcim.

V.3. Prevádzkovateľ neposkytne osobné údaje do tretej zeme (mimo EU). Prevádzkovateľ spracúva dáta výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

VI.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľom máte právo:

-          na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

-          na opravu nesprávnych osobných údajov podľa čl. 16 GDPR

-          obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR

-          na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR

-          podať námietku proti spracovávaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR

-          na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR

-          odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. 7 bod 3 GDPR

-          podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 v prípade, ak sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov podľa čl. 77 GDPR

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

VII.1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov a technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

VII.2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 

VIII.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste boli oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

VIII.2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

VIII.3. Príslušným právnym predpisom upravujúcim ochranu osobných údajov je najmä Nariadenie GDPR, Zákon č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iné všeobecne záväzné právne predpisy.