VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:            Zuzana Hamranová                       

Miesto podnikania:         Výpalisko 2, 940 01 Nové Zámky                             

Identifikační číslo:           43880193          

DIČ:                                    1078722084

IČ DPH:                              SK1078722084  

Zápis:                                  Živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky, č. 440-26839

Bankové spojenie:            SK11 1100 0000 0029 278801383

(ďalej aj ako ,,Predávajúci“)

 

pre predaj prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.novadida.sk

 

Kontaktné údaje Predávajúceho:

 

Adresa pre doručovanie:                             

 

                                                                          

                                                           (ďalej aj ako „Reklamačná adresa“)

 

Adresa elektronickej pošty:        hamranova4plus@gmail.com (ďalej aj ako „Kontaktný e-mail“)

Telefón:                                          +421903252653 (ďalej aj ako „Kontaktný telefón“)

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Odbor výkonu dozoru
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  
http://www.soi.sk

 

                                                

1. Úvodné ustanovenia

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich

z Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim: Zuzanou Hamranovou, s miestom podnikania Výpalisko 1238/2, PSČ 940 01 Nové Zámky, IČO: 43880193 a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na adrese www.novadida.sk (ďalej aj ako ,,webové rozhranie.

1.2.Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na Kupujúceho, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba.

1.3. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
1.4. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od Obchodných podmienok, budú ustanovenia Kúpnej zmluvy uprednostnené pred Obchodnými podmienkami.

1.5. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu je katalógom bežne dodávaného tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Orientačná dostupnosť tovaru je uvedená na internetovej stránke www.novadida.sk

  

2. Vymedzenie pojmov

 

2.1. Kupujúcim je osoba, ktorý na základe Kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s Predávajúcim. Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje medzi Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom a Kupujúcim, ktorý spotrebiteľom je.

2.2. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia Z.č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi predpismi.

Podnikateľ je:

Osoba zapísaná v obchodnom registri
Osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
Osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
Fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu
Podnikateľom sa taktiež pre účely obchodných podmienok rozumie ten, kto jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

V prípade, že Kupujúci v objednávke uvedie svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v OP pre podnikateľov. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito OP ani zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Z.č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi OP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

2.3. Zmluva, ktorá sa uzatvára na diaľku je zmluva, ktorú uzatvára ktorú uzaviera Predávajúci a Kupujúci na zásielkový predaj tovaru na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, fax, cez telefón alebo elektronická pošta (ďalej len „zásielkový predaj“ alebo „zmluva uzavieraná na diaľku“).

2.4. Tovarom sa rozumejú didaktické pomôcky pre deti a školské pomôcky pre žiakov základných škôl ako i ďalší obdobný tovar, ktorý je bližšie špecifikovaný na webovom rozhraní obchodu.

2.5. Dodávateľom sa rozumejú osoby, s ktorými Predávajúci spolupracuje a ktorí zabezpečujú dodanie tovaru pre účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

3. Objednávanie tovaru a spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

3.1. Kupujúci je oprávnený objednať tovar z webového rozhrania:

bez registrácie, t.j. priamo prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára alebo inak)
prostredníctvom emailovej komunikácie s Predávajúcim, a to zaslaním objednávky na kontaktný email Predávajúceho
prostredníctvom telefonickej objednávky na kontaktnom telefóne Predávajúceho
3.2. Objednávka musí obsahovať:

 identifikačné údaje Kupujúceho:
1.obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, príp. IČ DPH, ak je Kupujúcim právnická osoba

alebo

2. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, ak je Kupujúcim fyzická osoba

 typ, špecifikáciu a počet kusov tovaru
 spôsob dodania tovaru
 kontaktné údaje Kupujúceho (napr. telefónne číslo, fax, e-mail)
3.3. Objednávka bez registrácie (objednávka bez založenia užívateľského účtu) musí obsahovať presný názov  objednaného tovaru (príp. číselné označenie tovaru), počet kusov a osobné údaje Kupujúceho (meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, emailová adresa).

3.4. V prípade, že to webové rozhranie umožňuje, môže Kupujúci na základe ním vytvoreného užívateľského účtu pristupovať do svojho užívateľského rozhrania, odkiaľ je oprávnený objednávať tovar (ďalej aj ako ,,užívateľský účet“). Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné využitie užívateľského účtu treťou osobou.

3.5 Predávajúci je oprávnený zrušiť užívateľský účet v prípade, ak Kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva viac ako 1 rok alebo v prípade, ak Kupujúci poruší svoje povinnosti z Kúpnej zmluvy (vrátane týchto Obchodných podmienok).

3.6. Webové rozhranie obsahuje zoznam tovaru a informácie o nich, vrátane uvedenia cien. Ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých daní (DLH), cla a poplatkov.

Uvedené ceny nezahŕňajú náklady za balné, dopravu alebo dodanie tovaru Kupujúcemu – 6,00 eur.

3.7. Prezentácie a vyobrazenie tovaru má len informatívny charakter. Produkty môžu mať odlišné balenie a inú farebnú úpravu. Ponuka označená ako „akčná“ platí do vypredania zásob alebo do doby skončenia tejto ponuky uvedenej na webovom rozhraní alebo do odvolania ponuky / aktualizácie ponuky.

3.8. Po odoslaní objednávky Predávajúci doručí Kupujúcemu na jeho kontaktný email, ktorý uvedie v objednávke pri registrácii automatické potvrdenie objednávky. Pokiaľ Vám tento email nebude doručený, skontrolujte prosím, či ste pri registrácii zadali správnu emailovú adresu, údaje v registrácii môžete meniť po prihlásení kliknutím na Vaše prihlasovacie meno. Ak je Vaša emailová adresa správna a aj napriek tomu Vám automatické potvrdenie objednávky nebolo doručené, kontaktujte nás prosím, na hamranova4plus@gmail.com alebo na tel. č.: +421903252653. 

3.9. Predávajúci je oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky alebo overenie totožnosti Kupujúceho (písomne, faxom či telefonicky). V prípade, že nie je možné overiť objednávku alebo totožnosť Kupujúceho alebo totožnosť osoby Kupujúceho nie je na výzvu Predávajúceho potvrdená, resp. overená, považuje sa objednávka za neplatnú a Kúpna zmluva nevznikne. V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku, predovšetkým neúplnosti alebo nesúladu údajov o osobe oprávnenej objednávať tovar, je Predávajúci oprávnený k objednávke neprihliadať. Objednávku, ktorá nespĺňa podstatné náležitosti, je Predávajúci oprávnený odmietnuť (resp. k nej neprihliadať) alebo vrátiť Kupujúcemu k doplneniu a poskytnúť mu primeranú lehotu, pričom následkom márneho uplynutia lehoty je skutočnosť, že sa na objednávku hľadí, akoby nebola doručená.

3.10. Predávajúci je viazaný spotrebiteľovi svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke Predávajúceho. Ceny za tovar uvedené v internetovom obchode sú uvedené s DPH. Cena za dopravu a úhradu tovaru sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3.11. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, keď záväzné akceptovanie objednávky zo strany Predávajúceho dôjde Kupujúcemu. Záväzným akceptovaním objednávky zo strany Predávajúceho je              e-mailové potvrdenie Predávajúceho adresované Kupujúcemu, z ktorého možno vyvodiť súhlas Predávajúceho s objednávkou. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácií objednávky.

3.12. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje:

údaje o Predávajúcom (obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO)
opis tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy
údaje o cene tovaru
údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný
údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre Kupujúceho
údaje o platobných podmienkach
3.13. Pred odoslaním záväzného akceptovania objednávky Predávajúcim môže Kupujúci doručiť prostredníctvom elektronickej pošty na adresu Zuzana Hamranová Výpalisko 1238/2 Nové Zámky 94001. Predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť svoje identifikačné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO, ak je Kupujúcim právnická osoba prípadne meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, ak je Kupujúcim fyzická osoba), svoje kontaktné údaje (napr. telefónne číslo, e-mail), číslo objednávky a typ, špecifikáciu a počet kusov objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Ak Kupujúci zaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet Kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3.14. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu s osobami, ktoré predtým porušili Kúpnu zmluvu (vrátane Obchodných podmienok).

3.15. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje predmet kúpy Kupujúcemu odovzdať a Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy od Predávajúceho (alebo ním zvoleného prepravcu) prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu dohodnutú v objednávke.

3.16. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe pre uvedení ceny tovaru zo strany Predávajúceho na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávky, Predávajúci nie je povinný dodať Kupujúcemu tovar za túto zjavne chybnú cenu a to a to ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto Obchodných podmienok. Predávajúci v takomto prípade upozorní Kupujúceho, že cena je uvedená chybne. Pokiaľ Kupujúci nesúhlasí s opravou ceny, Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

 

4. Platobné a dodacie podmienky

 

4.1. Spoločne s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu aj náklady spojené s balným a dodaním tovaru. Ak nie je ďalej uvedené inak, kúpnou cenou sa rozumejú i náklady spojené s prepravou a dodaním tovaru.

4.2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je povinný zaplatiť kúpnu cenu Predávajúcemu  bezhotovostne vopred, na základe faktúry platbou prevodom.

Tovar bude vyexpedovaný po pripísaní fakturovanej sumy na účet Predávajúceho.

4.3. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, vrátane školského zariadenia má možnosť zaplatiť kúpnu cenu Predávajúcemu:

- bezhotovostne vopred, na základe faktúry platbou prevodom

-bezhotovostne po dodaní tovaru na základe faktúry. Lehota splatnosti je 14 dní odo dňa jej vystavenia.

Pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúry je Predávajúci oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Nárok Predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikne omeškaním Kupujúceho, tým nie je dotknutý.  

4.4. Tovar, ktorý je skladom, Predávajúci vyexpeduje spravidla do 5 pracovných dní od prijatia objednávky; v prípade Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, do 5 pracovných dní od pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

4.5. Tovar, ktorý nie je skladom, Predávajúci vyexpeduje akonáhle je to možné. O presnom dátume Kupujúceho informuje.

V prípade, že tovar z objektívnych príčin (tovar sa už nevyrába, výrazne sa zvýšila cena...) nie je možné za pôvodných podmienok dodať alebo sa plnenie stane objektívne nemožné alebo pokiaľ Kupujúci nemá splnené všetky záväzky voči Predávajúcemu splatné ku dňu vystavenia objednávky, má Predávajúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. O odstúpení bude Kupujúceho bezodkladne informovať. V takomto prípade vráti Predávajúcemu kúpnu cenu prijatú na jeho účet do 5 pracovných dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

4.6. V prípade, že Kupujúci tovar neprevezme ani neodstúpi v súlade s týmito Obchodnými podmienkami od Kúpnej zmluvy, má Predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru, jeho uskladnením vo výške 0 € za každý deň uskladnenia a ďalších nákladov, ktoré  mu z dôvodu neprevzatia tovaru Kupujúcim vzniknú. Predávajúci má tiež právo odstúpiť od Zmluvy.   

4.7. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné opakované doručovanie tovaru alebo doručovanie iným ako dohodnutým spôsobom, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu náklady s týmto doručovaním.

4.8. Dodaním tovaru sa rozumie okamih doručenia tovaru Kupujúcemu. Bezdôvodné odmietnutie tovaru Kupujúcim sa nepovažuje za nesplnenie povinnosti dodať tovar zo strany Predávajúceho ani za odstúpenie od Zmluvy zo strany Kupujúceho. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné poškodenia bezodkladne oznámiť prepravcovi a Predávajúcemu. Odmietnutie prevzatia zásielky z dôvodu poškodeného obalu sa nepovažuje za bezdôvodné odmietnutie tovaru. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky náležitosti a berie na vedomie, že reklamácia z dôvodu porušenia obalu tovaru už nie je možná.

4.9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až zaplatením celej kúpnej ceny tovaru (vrátane nákladov na balenie, prepravu a iné), nie však skôr, ako tovar prevezme.

4.10. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, v čase keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

 

5. Zánik Zmluvy, Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 

5.1. Odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu môžu zo zákona len spotrebitelia, teda fyzické osoby, ktoré získajú tovar pre svoje vlastné potreby.

Spotrebiteľom môže byť iba fyzická osoba, ktorá s podnikateľom uzatvára zmluvu mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania.

Uvedenie identifikačného čísla osoby (IČO), daňového identifikačného čísla (DIČ), miesta podnikania ako fakturačnej adresy na objednávke či v Zmluve naznačuje Predávajúcemu, že Kupujúcim je podnikateľ.

Pre účely zistenia, či osoba je alebo nie je spotrebiteľom sa uplatňujú nasledovné kritériá:

fyzická osoba, nepodnikateľ, spotrebiteľ -) daňový doklad neobsahuje IČO Kupujúceho
fyzická osoba, podnikateľ alebo právnická osoba -) daňový doklad obsahuje IČO Kupujúceho
5.2. Platnosť Kúpnej zmluvy zaniká dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Kúpnej zmluvy.
5.3. Ak je Zmluva zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.
5.4. Obidve Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť písomnou dohodou platnosť Kúpnej zmluvy                              k obojstranne dohodnutému a potvrdenému dátumu, ak Kúpna zmluva alebo jej dodatok neustanovujú inak.

5.5. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, Kúpna zmluva vrátane jej zmien a dodatkov, tieto Obchodné podmienky alebo Reklamačný poriadok Predávajúceho.

5.6. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné. Odstúpenie                       od Kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň je Kupujúci povinný spolu s odstúpením od Kúpnej zmluvy doručiť Predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený tovar zabalený - pokiaľ je to možné -               v originálnom obale spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie priloženej k tovaru ako napr. návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení, písomnom vyjadrení o odstúpení od Zmluvy a zvolenom spôsobe vrátenia kúpnej ceny /prevod na účet, poštový poukaz/ na adresu Zuzana Hamranová Výpalisko 1238/2 Nové Zámky 94001.

Písomné odstúpenie od Zmluvy musí obsahovať identifikačné údaje Kupujúceho – meno, priezvisko, adresa, telefón a kontaktná emailová adresa.

 5.7. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy.

5.8. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom sú:

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa – dodávka  na mieru  spotrebiteľa
predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil
tovar, ktorého súčasťou je programové vybavenie (vrátane výpočtovej techniky                                             s predinštalovaným softwarom), ktoré spotrebiteľ rozbalil, použil alebo vyslovil súhlas                               s licenčnými podmienkami
poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie podľa Obchodných podmienok
5.9.  Po odstúpení od Zmluvy spotrebiteľom a vrátení tovaru je Predávajúci oprávnený v lehote                         5 pracovných dní preskúmať vrátený tovar, predovšetkým za účelom zistenia, či nie je poškodený, opotrebovaný, zničený alebo znečistený.

5.10. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak vrátený tovar bude poškodený, opotrebovaný alebo zničený alebo znečistený, vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody tým vzniknutej. Nárok na náhradu vzniknutej škody je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

5.11. Pri zasielaní tovaru je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu alebo znečisteniu.  Za tovar zničený, poškodený či zničený pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nie je možné vrátiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru.

5.12. Náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu v prípade odstúpenia od Zmluvy Kupujúcim hradí Kupujúci.

5.13. Odstúpením spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy sa Zmluva od počiatku zrušuje.

5.14. Po odstúpení spotrebiteľa od Zmluvy je Predávajúci povinný:

 prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby
vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní od odstúpenia od Zmluvy cenu za zaplatený tovar, ktorú spotrebiteľ uhradil alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby
5.15. Ak Predávajúci nesplní Zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa Predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Predávajúci vráti kúpnu cenu vo vyššie uvedenej lehote prevodom finančných prostriedkov na účet Kupujúceho, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

Ak sa Predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, Predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.

Pri náhradnom plnení je Predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu                          v rovnakej kvalite a cene.

5.16. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v dohodnutej lehote, cene, akosti alebo množstve. Ak Kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

5.17. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy do doby prevzatia tovaru Kupujúcim. V takomto prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého boli prostriedky poukázané k úhrade kúpnej ceny, a to v lehote do 5 pracovných dní od odstúpenia od Zmluvy.

5.18. V prípade, ak je spoločne s tovarom poskytnutý darček, je príslušná Darovacia zmluva uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že v prípade, ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, stráca Darovacia zmluva účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť i poskytnutý darček.

 

6. Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho

 

6.1. Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky ním potvrdenej Kupujúcemu tovar                                    v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.  

6.2 Kupujúci je povinný:

 prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
 zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru
 

7. Zodpovednosť za vady

 

7.1. Ak má vec vady, o ktorých Predávajúci vie, je povinný Kupujúceho pri dojednaní Kúpnej zmluvy             na ne upozorniť. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol Kupujúci v dobe uzatvárania Zmluvy Predávajúcim upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Kúpna

zmluva uzatvorená vedieť.

7.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má vec pri prevzatí Kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak ide o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá Predávajúci len za vady existujúce pri prevzatí veci Kupujúcim. Pri použitých veciach zodpovedá Predávajúci len za vady existujúce pri prevzatí veci Kupujúcim, záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie veci.

7.3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci a Kupujúci je spotrebiteľom, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v 24 mesačnej záručnej dobe (záruka). Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie užívaním alebo spotrebovaním veci. Záruka sa tiež nevzťahuje na odlišnosti, ktorých výskyt pripúšťajú technické normy, technické predpisy a normy jednotlivých výrobcov tovaru.

7.4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci a Kupujúci nie je spotrebiteľom, t.j. je podnikateľom, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v 12 mesačnej záručnej dobe (záruka). Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie užívaním alebo spotrebovaním veci. Záruka sa tiež nevzťahuje na odlišnosti, ktorých výskyt pripúšťajú technické normy, technické predpisy a normy jednotlivých výrobcov tovaru.

7.5.  Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u Predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru zakúpeného u Predávajúceho, za ktorú zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 ak Kupujúci neuplatnil svoje právo týkajúce sa zodpovednosti za vady do konca záručnej doby tovaru
pri mechanickom poškodení tovaru spôsobenom Kupujúcim
vzniknuté používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
spôsobené neodborným zaobchádzaním, obsluhou, zanedbaním starostlivosti o tovar
spôsobené poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi
vzniknuté poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
vzniknuté poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
spôsobené neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou alebo atmosférickou  elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby
vady, ktorých existenciu pripúšťajú normy výrobcov
7.6. Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú Kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bez zbytočného odkladu neoznámil Predávajúcemu, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak Kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia Kupujúcim.

7.7. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

7.8. Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

7.9. V prípade, ak v záručnom liste vydanom Kupujúcemu alebo v reklame je výrobcom poskytnutá záruka presahujúca rozsah zákonnej záruky, môže si Kupujúci uplatniť túto záruku podľa podmienok stanovených pre túto rozšírenú záruku.

7.10. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci Kupujúcim.

7.11. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

7.12. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

7.13. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť poškodenú vec za nepoškodenú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.14. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

7.15. Nemožnosťou vec riadne užívať sa rozumie, keď je Kupujúci v dôsledku opakovane sa vyskytujúcej vady alebo pre väčší počet odstrániteľných vád pomerne dlhý čas vylúčený z používania veci, takže nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby strpel také obmedzenie.

7.16. Za väčší počet vád veci predanej v obchode možno spravidla považovať aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

7.17. Kupujúci má právo na výmenu poškodenej veci len za takú vec, ktorá je značkou, typom, prevedením a pod. zhodná s pôvodne odovzdanou vecou.

7.18. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.19. Momentom uplatnenia niektorého z práv zo zodpovednosti za vady je Kupujúci svojim prejavom vôle viazaný a nemôže jednostranne voľbu uplatneného práva zmeniť.

7.20. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

7.21 Ak je právo zo zodpovednosti za vady uplatnené bez toho, aby Kupujúci reklamoval vady, z ktorých uplatnené právo vyvodzuje, ide o neurčité, a teda o neplatné uplatnenie práva.

7.22. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

7.23. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

7.24. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

7.25. Ak dôjde k výmene, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. 

7.26. Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

informovanie Predávajúceho telefonicky, e-mailom alebo písomne,
pokiaľ to webové rozhraní umožňuje, môže Kupujúci pre oznámenie reklamácie využiť reklamačný protokol, ktorý mu bude zaslaný na adresu elektronickej pošty.
doručenie reklamovaného tovaru na kontaktnú adresu Predávajúceho alebo do miesta či sídla Predávajúceho. Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. K tovaru je nutné priložiť doklad o zakúpení tovaru, faktúru, ak bola vystavená alebo iný dokument preukazujúci nákup tovaru spolu s popisom vady a návrhom na spôsob vybavenia reklamácie
7.27. V prípade, že Kupujúci – spotrebiteľ - nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci žiadosť Kupujúceho zamietne alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

8. Ochrana osobných údajov

 

8.1. Predávajúci spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje Kupujúceho v prípade, že sa jedná o fyzickú osobu v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email, telefóne číslo, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy, ktorej Zmluvnými stranami sú Kupujúci a Predávajúci, a/alebo na vybavenie žiadosti Kupujúceho pred uzatvorením Kúpnej zmluvy súvisiacich s tovarmi a službami Predávajúceho, a pre plnenie povinností Predávajúceho uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Spracúvanie osobných údajov Predávajúcim sa vykonáva na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade že Kupujúcim je  právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, Predávajúci spracúva údaje v rozsahu obchodné meno, fakturačná adresa, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailová adresa.

8.2. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky prejaviť svoj súhlas so zasielaním informácií o novinkách a špeciálnych ponukách Predávajúceho (newsletter). Zaškrtnutím tohto políčka tak Kupujúci ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne Predávajúcemu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutej emailovej adresy na marketingové účely - zasielanie newsletter prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailov). Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje Kupujúci na dobu neurčitú. Osobné údaje Kupujúceho sú Predávajúcim plne zabezpečené proti ich zneužitiu.

8.3. Objednávku tovaru je možné uskutočniť aj bez registrácie, pričom zadané údaje budú uchované iba jednorazovo pre uskutočnenie konkrétnej objednávky tovaru. Zadané údaje môže Kupujúci skontrolovať v doručenej potvrdzujúcej e-mailovej správe s uvedeným online odkazom na objednávku. Zmenu alebo korekciu údajov v objednávke alebo registrácií je možné vykonať telefonicky alebo emailom.

8.4. Kupujúci zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je Kupujúci povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť Predávajúcemu alebo ich priamo aktualizovať vo svojom používateľskom účte.

8.5. Zasielanie newslettera môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily od Predávajúceho, zaslaním e-mailu Predávajúcemu.

8.6. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

8.7. Ochrana osobných sa spravuje Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, kde sú taktiež upravené aj práva Kupujúceho ako dotknutej osoby. Kupujúci má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má Kupujúci zároveň  právo na prístup k svojim osobným údajom,  právo na opravu nesprávnych osobných údajov,  právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov,  právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu,  právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má Kupujúci v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré Predávajúcemu dobrovoľne poskytol, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

8.8. V prípade, že si u Predávajúceho uplatňuje Kupujúci niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti Kupujúceho nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má Predávajúci oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si Predávajúci právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

8.9. Ako dotknutá osoba má Kupujúci právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

8.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude osobné údaje Kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto Obchodných a reklamačných podmienkach.

8.11. Kupujúceho osobné údaje môžu byť poskytnuté aj inej tretej osobe (príjemcom), ak je to nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje Kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb Predávajúceho, ako napr. poskytovateľ logistických služieb, prepravca, banky a pod. Údaje môžu byť týmito poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia Kúpnej zmluvy.

8.12. Prevádzkovateľ internetových stránok www.novadida.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy na základe Všeobecných obchodných podmienok určených Predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté ďalšej tretej strane.

8.13. Pri spracovaní osobných údajov Kupujúceho na marketingové účely sú údaje Kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb Predávajúceho, a to najmä poskytovateľovi marketingových služieb. Osobné údaje Kupujúceho môžu byť týmito poskytovateľmi služieb Predávajúceho použité výhradne na účel, na ktorý Kupujúci udelil predávajúcemu súhlas.

 

9. Doručovanie

 

9.1. Komunikácia v súvislosti s uzavretím a plnením Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, ak nie je dohodnuté inak.

Predávajúci doručuje písomnosti na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte Kupujúceho alebo v objednávke, alebo v rámci komunikácie medzi stranami.

9.2. Správa sa považuje za doručenú:  

v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty, integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,
v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb okamihom prevzatia zásielky adresátom alebo tiež odopretím prevzatia zásielky, ak odoprie adresát zásielku prevziať alebo tiež uplynutím lehoty k vyzdvihnutiu zásielky, ktorú adresát nevyzdvihne v odbernej lehote i v prípade, ak sa adresát  uložení zásielky nedozvedel
 

10. Záverečné ustanovenia

 

10.1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webového rozhrania. Užívateľ a Kupujúci nesmie pri využívaní webového rozhrania používať také mechanizmy, programové vybavenia, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, t.j. predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém, nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie a užívať webové rozhranie alebo jej časť či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom. Chyby vzniknuté pri zadávaní  dát pred podaním objednávky alebo pri jej podaní alebo pri jej vybavovaní budú zistené a opravované na základe                             e-mailovej alebo telefonickej komunikácie.

10.2. Obsah webových stránok Predávajúceho, všetky materiály (texty, fotografie, logá a ďalšie) i v tlačenej podobe (propagačné letáky, inzercie, atď.) vrátane programového vybavenia webového rozhrania a týchto Obchodných podmienok je chránený autorským právom Predávajúceho, príp. autorským právom iných osôb.

Obsah nesmie byť Kupujúcim alebo Užívateľom menený, kopírovaný, rozmnožovaný alebo šírený ani nesmie byť použitý žiadnou treťou stranou k akémukoľvek účelu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho. Predovšetkým je zakázané odplatne alebo bezodplatne sprístupňovať fotografie a texty umiestnené na webovom rozhraní. Pri nerešpektovaní tohto zákazu bude Predávajúci postupovať v súlade so Zákonom č. 185/2015 Z.z., Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

10.3.Ak je niektoré z ustanovení Obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné alebo sa ním stane, Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať podľa takého ustanovenia, ktorého zmysel je obdobný alebo rovnaký neplatnému ustanoveniu. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

10.4. Akékoľvek zmeny alebo doplnky Kúpnej zmluvy či Obchodných podmienok musia mať písomnú formu.

10.5. Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je uložená a archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám. Kúpnu zmluvu vrátane Obchodných podmienok poskytne Predávajúci Kupujúcemu na vyžiadanie v textovej podobe (v elektronickej podobe zaslaním e-mailu).

10.6. Obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.

10.7. Znenie Obchodných podmienok je Predávajúci oprávnený meniť či dopĺňať. Práva a povinnosti Zmluvných strán sa vždy riadia takým znením Obchodných podmienok, za ktorých účinnosti došlo k uzavretiu Kúpnej zmluvy.

10.8. Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.10.2020.